“ปวีณา” ได้รับเชิญจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.), กองสนับสนุนและส่งเสริมงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.), และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ประสบการณ์การให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กและสตรี” แนวทางการดำเนินงานขององค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันอังคารที่ 1 ก.ย.63 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการมานานกว่า 22 ปี ที่ได้ทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน โดยมี นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (พม.) นางสาวปนัดดา อิสเฮาะ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ในการเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อีกทั้งเป็นการนำไปสู่การกำหนดแนวทางดำเนินงานสอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยเด็กและอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) และยกระดับการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนใต้ และนายมูฮัมหมัดอายุป ปาทาน ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และทำงานช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมยังได้มาร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภายในงานมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชายแดนภาคใต้, หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดสงขลา, ยุติธรรมจังหวัดยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส และองค์กรภาคประชาสังคมด้านเด็กและสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 46 คน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีนัครี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อ.เมือง จ.ปัตตานี.


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *