สรุปสถิติมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี(องค์กรสาธารณประโยชน์)
การรับเรื่องขอความช่วยเหลือและเรื่องราว ร้องทุกข์ประจำปีพ.ศ.2560

มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก่อตั้งตั้งแต่ปี2542ถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 19และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ มาแล้วทั้งสิ้น 129,885ราย (สิ้นสุด 19ธันวาคม2560) โดยทุกรายทางมูลนิธิปวีณาฯ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ
รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ในการช่วยเหลือสังคมเด็กและสตรีผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆประจำปี พ.ศ. 2560ตั้งแต่ 1มกราคม –19ธันวาคม 2560มูลนิธิปวีณาฯ ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 8,567เรื่องจำแนกเป็นปัญหาต่างๆดังนี้
1. ข่มขืน / อนาจาร 612ราย
2. ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 123ราย
3. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขัง 836ราย
4. คนหาย 228ราย
5. เร่รอนจรจัด / พลัดหลง 49ราย
6. แรงงานไม่เป็นธรรม 43ราย
7. ปัญหาครอบครัว 1,950ราย
8. ขอความเป็นธรรม 399ราย
9. แชท / อินเตอร์เน็ต 215ราย
10. ขอความอนุเคราะห์ 1,066ราย
11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 107ราย
12. ปัญหาอื่น ๆ 880ราย
13. ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2,059ราย

ในบรรดาปัญหาทั้ง 13 ประเภท นั้น 4 ปัญหาสำคัญ ได้แก่ ปัญหาข่มขืน/อนาจาร ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี ปัญหาทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย/กักขัง และปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ทางมูลนิธิปวีณาฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันทีเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ โดยทั้ง 4 ปัญหาสามารถสรุปความสำคัญได้ดังนี้