สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2562 สิ้นสุด ณ 31 ธ.ค. 2562
ที่ ประเภทของปัญหา 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 รวม
ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย ราย
1 ข่มขืน/อนาจาร 161 298 314 268 192 380 296 167 338 522 635 456 431 389 524 658 699 633 792 786 8,939
2 ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี 111 118 153 116 35 112 58 55 115 94 153 127 30 111 153 200 167 127 122 119 2,276
3 ทารุณกรรม/กักขัง 138 229 253 130 148 253 183 72 275 475 518 478 451 509 700 727 952 850 976 1,049 9,366
4 คนหาย 198 170 192 186 93 170 360 85 203 244 249 238 316 268 289 242 239 230 251 230 4,453
5 แรงงานไม่เป็นธรรม/แรงงานถูกหลอก 58 57 18 258 167 101 37 5 21 75 42 31 36 26 19 33 69 44 53 82 1,232
6 ปัญหาครอบครัว 325 461 759 603 726 301 303 371 110 249 199 226 366 298 408 752 1,603 2,010 2,748 2,328 15,146
7 ขอความเป็นธรรม 411 196 449 286 208 249 246 154 159 222 208 215 281 336 301 308 361 415 450 506 5,961
8 แช็ต/อินเทอร์เน็ต 7 20 46 51 36 35 30 55 88 179 225 279 396 1,447
9 ขอความอนุเคราะห์ 41 117 268 167 287 542 541 718 90 113 189 340 306 456 760 647 910 1,102 1,115 1,236 9,945
10 ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการสาธารณสุข 82 189 84 116 108 120 122 821
11 ปัญหาอื่นๆ 1,347 1,922 2,228 3,394 3,270 4,018 2,520 2,823 2,633 2,510 4,721 5,583 4,975 6,385 13,411 7,433 4,074 3,011 1,105 788 78,151
รวม 2,790 3,568 4,634 5,408 5,126 6,126 4,544 4,457 3,964 4,550 6,965 7,730 7,227 8,890 16,809 11,172 9,369 8,755 8,011 7,642 131,158

Click on the image to download it:

สถิติแสดงการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆตั้งแต่ปี 2543-2560