สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือปัญหาต่างๆ โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

Statistics of complaint and ask for help

เดือน มกราคม 2562

In January 2019