“มูลนิธิปวีณาฯ” รับมอบ “ทุนวิจิตรพงษ์พันธุ์” สนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี

วันจันทร์ที่ 8 ก.ค.62 นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี รับมอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” จากนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคม
ทั้งนี้ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เพื่อช่วยเหลือองค์กร และมูลนิธิที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมทั่วประเทศ ทั้งด้านศาสนา การศึกษา และสังคม โดยได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2562 นี้นับเป็นปีที่ 10 แล้ว ในปีนี้ได้มอบเงินและเครื่องมือแพทย์ให้แก่มูลนิธิและองค์กรต่างๆ จำนวน 48 องค์กร โดยองค์กรต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนล้วนเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ใหแก่สังคม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยลดช่องว่างทางสังคม เพิ่มความเท่าเทียม เป็นการส่งต่อความดีเพื่อให้สังคมเดินหน้าไปด้วยความแข็งแกร่ง และตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์บริจาคเงินให้แก่องค์กรต่างๆ ที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติไปแล้วจำนวนกว่า 100 องค์กร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 284 ล้านบาท
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณ คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ อย่างยิ่งที่มอบทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ซึ่งเงินที่ได้มานั้นทางมูลนิธิปวีณาฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมต่อไป