นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ เป็นประธานเปิดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ เพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง – เพดานโหว่ ปีที่ 21 ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และมูลนิธิปวีณาฯ ช่วยเหลือเด็กจนหายดีแล้ว 1,578 คน

เมื่อวันพุธที่ 28 มี.ค.61 ที่โรงพยาบาลยันฮี นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี เป็นประธานเปิดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ ปีที่ 21 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี กับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยนางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ และมูลนิธิปวีณาฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความพิการของเด็กปากแหว่ง – เพดานโหว่ที่มีฐานะยากจน

นายแพทย์สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลได้จัดโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ถือเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่น่าภาคภูมิใจของโรงพยาบาลเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้ร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯ และกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ โดยมีเด็กที่ได้รับการผ่าตัดรักษาไปแล้วทั้งสิ้น 1,578 ราย และยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ให้หายเป็นปกติอย่างต่อเนื่องทุกปีๆ ละ 100 ราย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสคิดเป็นมูลค่ากว่า 55 ล้านบาท

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี กล่าวว่า เมื่อปี 2541 ขณะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม นพ.สุพจน์ ได้เสนอโครงการช่วยเหลือสังคมช่วยเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ร่วมทำกับกระทรวงฯ จึงเป็นจุดเริ่มต้นและมอบนโยบายโครงการ ภายใต้ชื่อ โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์โดยเริ่มทำครั้งแรกในปีนั้น และมูลนิธิปวีณาฯ ได้เข้าร่วมในปีต่อมาและทำอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปี ขณะนี้ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี โครงการนี้สามารถแก้ไขปัญหาความพิการของเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ที่ด้อยโอกาสไปแล้ว 1,578 รายทั่วประเทศ ซึ่งปัญหาความยากจนและด้อยโอกาสของสังคมในการรักษาพยาบาลยังเป็นผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของคนไทยในทุกมุมของประเทศ แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะพยายามยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างทั่วถึง เพราะภาครัฐเองก็ยังขาดงบประมาณรวมไปถึงบุคลากรที่ไม่เพียงพอ ซึ่งต้องขอขอบคุณและชื่นชมทีมงานโรงพยาบาลยันฮีรวมทั้งคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสื่อมวลชนทุกท่านที่มีเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เมืองไทยไร้ผู้พิการและจะได้มีคนที่ยิ้มสวยด้วยแพทย์มาแทนที่ และขอให้สื่อมวลชนได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ นี้ เพื่อให้ประชาชนที่ยากจนได้รับทราบโดยทั่วกัน