สรุปสถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2561

สรุปสถิติมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี(องค์กรสาธารณประโยชน์)

การรับเรื่องขอความช่วยเหลือและเรื่องราว ร้องทุกข์ประจำปี พ.ศ.2561

(สิ้นสุด ณ วันที่ 2 ส.ค.2561)

 

     มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีก่อตั้งตั้งแต่ปี 2542 ถึงปัจจุบัน (สิ้นสุด ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561) เข้าสู่ปีที่ 20 และได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือ มาแล้วทั้งสิ้น 126,975 ราย โดยทุกรายทางมูลนิธิปวีณาฯ ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถ

     รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ในการช่วยเหลือสังคมเด็กและสตรีผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 2 สิงหาคม 2561 มูลนิธิ
ปวีณาฯ ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 4,891 เรื่องจำแนกเป็นปัญหาต่างๆ ดังนี้

 1. ข่มขืน / อนาจาร 476 ราย
 2. ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 111 ราย
 3. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขัง 571 ราย
 4. คนหาย 172 ราย
 5. เร่รอนจรจัด / พลัดหลง 39 ราย
 6. แรงงานไม่เป็นธรรม 36 ราย
 7. ปัญหาครอบครัว 1,665 ราย
 8. ขอความเป็นธรรม 260 ราย
 9. แชท / อินเตอร์เน็ต 149 ราย
 10. ขอความอนุเคราะห์ 655 ราย
 11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 84 ราย
 12. ปัญหาอื่น ๆ 673 ราย

     ในบรรดาปัญหาทั้ง 12 ประเภท นั้น 4 ปัญหาสำคัญ ได้แก่ ปัญหาข่มขืน/อนาจาร ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี ปัญหาทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย/กักขัง และปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ทางมูลนิธิปวีณาฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันทีเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ โดยทั้ง 4 ปัญหาสามารถสรุปความสำคัญได้ดังนี้

ตารางแสดง 4 ปัญหาสำคัญในรอบ 5 ปี (ปี 2557/2558/2559/2560 และ 2561 สิ้นสุด ณ 2 ส.ต.2561)

หน่วย: ราย

ปี พ.ศ.

2557

2558

2559

2560

2561

(2 ส.ค.2561)

หมายเหตุ

ปัญหาข่มขืน/อนาจาร

524

658

699

633

476

ข่มขืนล่าสุด
2 เม.ย.2561
อายุ 1 ปี 6 เดือน

ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี

153

200

167

127

111

 

ปัญหาทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย

700

727

952

850

571

กระทำจนถึงแก่ความตาย เหตุเกิด 28 เม.ย.2561 เหยื่ออายุ 10 เดือน

ปัญหาครอบครัว

408

752

1,603

2,010

1,665

 

 

     มูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ที่ได้ร่วมบูรณาการทำงานร่วมกันจนสามารถช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยจำแนกภาครัฐที่มูลนิธิปวีณาฯ ประสานขอความช่วยเหลือมากที่สุดตามลำดับดังนี้

 

 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. กระทรวงการต่างประเทศ
 4. กระทรวงศึกษาธิการ
 5. กระทรวงยุติธรรม
 6. กระทรวงสาธารณสุข
 7. กระทรวงแรงงาน

          ฯลฯ

      มูลนิธิปวีณาฯ ขอขอบคุณพลเมืองดีที่ช่วยกันแจ้งเบาะแส ร่วมกันให้ข้อมูลช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรม เป็นอันดับมากสุด ผ่าน (1) เพจมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ตลอด 24 ชั่วโมง (2) ทางโทรศัพท์ สายด่วน 1134 ทำให้สามารถช่วยเหลือเด็ก สตรี หรือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งขอขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิปวีณาฯ ในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึง ปัญหาสังคม ในปัจจุบัน เพื่อผู้ปกครองจะได้ตระหนักในการป้องกัน ระแวดระวังภัย และให้การดูแลอย่างถูกวิธี