“ปวีณา” แถลงผลการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมปี 2560 มูลนิธิฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ 8,556 เรื่อง ปัญหาครอบครัวสูงอันดับ 1 มากว่า 3 ปี และทวีความรุนแรง เรื่องข่มขืน เฉลี่ยวันละ 2-3 ราย ขณะที่ค้ามนุษย์/ค้าประเวณี เกือบร้อยละ 99 คนไทยถูกหลอกไปทำในต่างประเทศ

     รายงานการดำเนินงานของมูลนิธิปวีณาฯ ในการช่วยเหลือสังคมเด็กและสตรีผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในรูปแบบต่างๆประจำปี พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1มกราคม –19 ธันวาคม 2560 มูลนิธิปวีณาฯ ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้ความช่วยเหลือทั้งสิ้น 8,556 เรื่องจำแนกเป็นปัญหาต่างๆดังนี้

1. ข่มขืน / อนาจาร 612 ราย
2. ล่อลวง/ค้าประเวณี/ค้ามนุษย์ 123 ราย
3. ทารุณกรรม / ทำร้ายร่างกาย / กักขัง 835 ราย
4. คนหาย 228 ราย
5. เร่รอนจรจัด / พลัดหลง 49 ราย
6. แรงงานไม่เป็นธรรม 43 ราย
7. ปัญหาครอบครัว 1,950 ราย
8. ขอความเป็นธรรม 398 ราย
9. แชท / อินเตอร์เน็ต 215 ราย
10. ขอความอนุเคราะห์ 1,063 ราย
11. ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและบริการทางสาธารณสุข 107 ราย
12. ปัญหาอื่น ๆ 880 ราย
13. ปรึกษาทางโทรศัพท์ 2,054 ราย

     ในบรรดาปัญหาทั้ง 13 ประเภท นั้น 4 ปัญหาสำคัญ ได้แก่ ปัญหาข่มขืน/อนาจาร ปัญหาค้ามนุษย์/ค้าประเวณี ปัญหาทารุณกรรม/ทำร้ายร่างกาย/กักขัง และปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาที่ทางมูลนิธิปวีณาฯ จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือในทันทีเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์ โดยทั้ง 4 ปัญหาสามารถสรุปความสำคัญได้ดังนี้