สถิติย้อนหลัง

Hits: 581

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

in August 2017

 

 

 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบ 1 ม.ค. - 31 ส.ค.2560

1 Jan - 31 August 2017

 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

เปรียบเทียบครึ่งปีแรก ของปี พ.ศ.2560 กับ 2559

in midyear of 2017 on 2016

 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

ตั้งแต่ปี 2543 - 2560(สิ้น ส.ค.)

year 2000 - 2017(August)