สถิติย้อนหลัง

Hits: 671

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

in November 2017

 

 

 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบ 1 ม.ค. - 30 พ.ย.2560

1 Jan - 30 Nov 2017

 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

เปรียบเทียบครึ่งปีแรก ของปี พ.ศ.2560 กับ 2559

in midyear of 2017 on 2016

 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

ตั้งแต่ปี 2543 - 2560(สิ้น พ.ย.)

year 2000 - 2017(November)

 

 

สถิติ 4 ปัญหาสำคัญการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant of 4 important problems

ตั้งแต่ปี 2543 - 2560(สิ้น พ.ย.)

year 2000 - 2017(November)