สถิติย้อนหลัง

Hits: 1633

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

in July, 2018

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

in June, 2018

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

in May, 2018

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561

in April, 2018

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2561

in March 2018

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

in February 2018

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

รอบเดือนมกราคม พ.ศ.2561

in January 2018

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

จำแนกเป็นรายเดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2560

By month From 1 Jan to 31 Dec 2017


 

สถิติแสดงร้อยละของการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ  รอบปี 2560

Statistics of Persentage of Ask for Help and Compliant Ask for Help and Compliant in 2016 

จำแนกตามประเภท

By Categories

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

เปรียบเทียบปี พ.ศ.2560 2559 และ 2558

in 2017 2016 and 2015

 

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant

ตั้งแต่ปี 2543 - 2560

since 2000

 

 

สถิติ 4 ปัญหาสำคัญการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

Statistics of Ask for Help and Compliant of 4 important problems

ตั้งแต่ปี 2543 - 2560

since 2000