สถิติแสดงการรับเรื่องราวร้องทุกข์และขอความช่วยเหลือปัญหาต่างๆตั้งแต่ปี 2543-2560