สถิติรายวัน

สถิติการรับเรื่องราวร้องทุกข์และช่วยเหลือปัญหาต่างๆ

เดือน ตุลาคม 2561 โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

 

เดือน กันยายน 2561 รวม 600 ราย โดยทางมูลนิธิฯ ให้ความสำคัญกับทุกเรื่อง และให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ