มูลนิธิปวีณาฯ ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นำเจ้าหน้าที่พร้อมเด็กๆ มูลนิธิปวีณาฯ เดินรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาชน องค์กรระหว่างประเทศ สถานทูต ศิลปิน ดารา นักเรียน และนักศึกษาประมาณ 1,500 คน ภายใต้คำรณรงค์ “สุภาพบุรุษหยุดความรุนแรง” จากลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ถึงลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วนในการยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวและความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

วันเสาร์ที่ 30 มี.ค.2562 เวลา 10.00-14.00 น. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี (องค์กรสาธารณประโยชน์) เรียนเชิญทำบุญครบรอบ 20 ปีการก่อตั้งมูลนิธิปวีณาฯ ทอดผ้าป่าการกุศลร่วมกับมูลนิธิปวีณาฯ หารายได้ในการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมรูปแบบต่างๆ ณ ที่ทำการมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง 7) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี